سه گانه بیابانکی به نمایشگاه کتاب رسید/ «لبخندهای مستند» یک شاعر