کانون‌های مساجد و حوزه هنری اردبیل تفاهمنامه همکاری امضا کردند