کار بزرگ حدادی و یارانش در ماهشهر/ مهرام و دانشگاه آزاد فینال را برگزار می‌کنند