مدرس دانشگاه : تصویرگر باید به زبان کودکان آشنا باشد