تدابیر عجیب دولت ضداسلامی تاجیکستان به بهانه «مبارزه با داعش»: ريش مردان ، حجاب زنان و اسامی اسلامی،