پاکسازی منطقه الجابریه در الرمادی از وجود تروریستهای داعش