رسانه های گلستان نقد منصفانه را در دستور کار خود قرار دهند