کتاب های مؤسسه امام با هدف انتقال مفاهیم اسلامی به روشی ساده منتشر می شوند