ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به 105 هزار نفر در هفته سلامت