هیجان مشگین شهری ها برای افتتاح بزرگترین پل معلق خاورمیانه