شهردار تهران : دولت، نمی خواهد اشتباهات گذشته تکرار شود