مبارزه با علف های هرز غلات در استان سمنان به مرز 19 هزار هکتار رسید