استقرار پزشکی قانونی در گالیکش ضروری است / نباید افراد متفرقه و ناشناس در آرامستان گالیکش دفن شوند / ه