از همه ظرفیتها برای برگزاری مطلوب مسابقات بین المللی هندبال مشهد بهره می گیریم