تبعیت محض از ولایت فقیه یگانه راه تداوم آرمانهای شهدا است