توقف بازی به دلیل شعار تماشاگران پتروشیمی علیه داوران