همایش آموزشی دانش افزایی مربیان پایه فوتبال اردبیل برگزار شد