سارقین به راحتی می توانند قابلیت های امنیتی اپل واچ را دور بزنند [تماشا کنید]