عالی‌پور و خدابخشی از دستیابی به مدال فالینگ تارگت باز ماندند