الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ نقشه راهی برای باز تولید تمدن اسلامی