براتی: بعید است راه آهن از تخلف بازیکن خود مطلع نبوده باشد