مشکل ریزگردها را می‌توانیم با حفاظت از منابع طبیعی برطرف کنیم