علما و مبلغان سیره و منش نبوی را برای مردم تبیین کنند