امام جمعه جوانرود: ترویج فرهنگ بومی مانع ورود فرهنگ بیگانه می شود