فرمانداررامسر برآمادگی مسوولان جهت اجرای طرح های سالمسازی دریا تاکیدکرد