وزیر بهداشت برای انجام عمل جراحی به مراوه تپه خواهد آمد