همه در راستای سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص گام بردارند