سرکرده گروه تندروی مرابطون از همه مسلمانان خواست با ...