احیای موقوفات فاصله طبقاتی را در جامعه به حداقل می‌رساند