خوردبین: برای دربی استرس نداریم/ امیدوارم حق‌وردی برنده بازی فردا باشد