خدابنده و کاظمی نمایندگان ایران در چهارمین روز مسابقات جهانی