استخدام منشی امور اداری،نیروی تولیدی و خدماتی در سمنان