احمدي‌نـژاد منتظر است آمريكا فرو بپاشد و خودش دنيا را اداره كنـد!