نمایندگان ایران از دستیابی به نشان «اهداف افتان» بازماندند