طرح پروپلیین در مجتمع پتروشیمی خراسان شمالی آماده اجرا است