ضرورت تشکیل قرارگاه مشترک طرح کرامت در شهرستان شهرضا