بازدید آیت الله نورمفیدی از جامعة المصطفی(ص) گرگان+عکس