شیعیان هند حکم اعدام شیخ نمر را محکوم کردند + تصاویر