غرب کل انقلاب را می خواهد/ملت ایران باید در مقابل تحریم ها ایستادگی کند