ششمین اردوی فرهنگی «یاد یار» در خمین برگزار می شود