عضو شورای عالی استانهای کشور: شوراها نماد مردم سالاری دینی است