درگیری مقاومت با گروههای تروریستی در بلندیهای عرسال و فلیطا