واگذاری کلیت مسائل به انجمن‌های دانشگاهی، موجب رونق علم می‌شود