بعضی ها 3 میلیارد می گیرند و ادای استقلالی بودن را در می آورند