تشریح سیاست های برنامه ششم توسعه/ سرمایه گذاری و تولید عبادت است