نجفی: آمانو از خودش رفع مسئولیت می‌کند/عباسی: تحریم ها پا برجا خواهد ماند چون بخش کمی از آنها مربوط به