قانون به‌ شیوه‌ای تدوین شود تا برداشت مبهم از آن صورت نگیرد