پاسخ حضرت آیت الله حکیم به پرسشی درباره حکم نماز ...