دربی از همان نشست خبری شروع شد!/ خنده های برانکو و پیشنهاد قلعه نویی