سرانه فرهنگی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرضا صفر است